Patronaty

Formularz zgłoszenia

Wnioskodawca
Informacje o wydarzeniu lub przedsięwzięciu
Uwaga! Pamiętaj, że Twój wniosek może nie zostać rozpatrzony ze względu na zbyt krótki czas pomiędzy złożeniem wniosku a wydarzeniem
Załączniki

1. Wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich (do pobrania tutaj – załącznik nr 3)

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki

2. Oświadczenie o uzyskaniu wizerunku od wszystkich uczestników wydarzenia lub przedsięwzięcia (do pobrania tutaj – załącznik nr 4)

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki

3. Szczegółowy program imprezy

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki

4. Informacja o organizatorze oraz o osobach nim zarządzających (wraz z odpisem z właściwego rejestru w formie załącznika).

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki

5. Lista patronów, sponsorów członków komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz lista innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub loga będą publikowane w związku z przedsięwzięciem.

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki

6. W stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym należy przedstawić:
- planowaną tematykę wystąpień,
- listę prelegentów (panelistów, itp.),
- instytucje wspierające przedsięwzięcie merytorycznie.

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki
Oświadczenia
Podsumowanie wniosku
Captcha

Regulamin

Patronat Polskiego Związku Piłki Nożnej
 1. Kryteria przyznawania patronatu:
  1. Patronat Polskiego Związku Piłki Nożnej może być przyznany imprezom i wydarzeniom sportowym, których liczba uczestników przekracza 250 oraz edukacyjnym, naukowym, kulturalnym lub informacyjnym mającym charakter ogólnopolski i promującym piłkę nożną.
  2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
  3. Patronat ma charakter jednorazowy. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy występować każdorazowo.
  4. Objęcie przez PZPN imprezy lub wydarzenia patronatem nie oznacza jednocześnie deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
  5. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
 2. Wniosek:
  1. Wniosek o patronat składa organizator imprezy lub wydarzenia.
  2. Wniosek powinien zawierać :
   • cel przedsięwzięcia,
   • szczegółowy opis i program imprezy,
   • media-plan określający listę patronów medialnych oraz zakres świadczeń na rzecz promocji imprezy lub przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot patronatu,
   • informacje o organizatorze oraz o osobach upoważnionych do jego reprezentowania (zgodnie z odpisem z KRS lub innego rejestru),
   • listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,
   • oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym  konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować  poparcie dla nich Prezesa PZPN,
   • oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego.
  3. Wniosek o patronat należy przesłać co najmniej 45 dni przed terminem wydarzenia. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpłynięcia wniosku do Polskiego Związku Piłki Nożnej. PZPN może odmówić przyznania patronatu ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów proceduralnych określonych niniejszym regulaminem.
  4. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu.
  5. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna. 
 3. Otrzymanie patronatu PZPN zobowiązuje organizatora do:
  1. Umieszczenia właściwego logotypu PZPN oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Każde użycie logo lub oficjalnego hasła PZPN musi być zgłoszone mailem na adres: logotyp@pzpn.pl i zaakceptowane przez pracownika Departamentu Spraw Zagranicznych i Marketingu  w PZPN,
  2. Komunikowania o patronacie w przekazach medialnych dotyczących imprezy,
  3. Umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia lub imprezy, banerów PZPN. Koszty przesyłki pokrywa PZPN. Koszty zwrotu banerów pokrywa organizator. Banery należy zwrócić do 10 dni po zakończeniu imprezy. W przypadku niezwrócenia banerów w tym terminie organizator zostanie obciążony kosztami logistycznymi i kosztami produkcji nowych band.
  4. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu wydarzenia i przesłania go do Departamentu Spraw Zagranicznych i Marketingu PZPN pocztą na adres: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa lub w wersji elektronicznej na adres: patronaty@pzpn.pl w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub imprezy. 
  5. Sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej i zawierać:
   • Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypu Polskiego Związku Piłki Nożnej w trakcie wydarzenia,
   • Opis zrealizowanych działań na rzecz PZPN,
   • Liczbę uczestników imprezy lub inne statystyki wskazujące na zasięg projektu,
   • Informację na temat działań niezrealizowanych,
   • Monitoring mediów pod kątem relacji z imprezy (np. kopie artykułów prasowych)

 

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się