Patronaty

W razie problemów z wysyłką załączników przez formularz online, prosimy o podesłanie wniosku bezpośrednio na adres patronaty@pzpn.pl
Formularz w wersji do druku można pobrać tutaj
Przepraszamy za niedogodności.

Formularz zgłoszenia

Wnioskodawca
Informacje o wydarzeniu lub przedsięwzięciu
Uwaga! Pamiętaj, że Twój wniosek może nie zostać rozpatrzony ze względu na zbyt krótki czas pomiędzy złożeniem wniosku a wydarzeniem
Załączniki

1. Wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich (do pobrania tutaj – załącznik nr 3)

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki
(maksymalny rozmiar pliku: 4 MB)

2. Oświadczenie o uzyskaniu wizerunku od wszystkich uczestników wydarzenia lub przedsięwzięcia (do pobrania tutaj – załącznik nr 4)

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki
(maksymalny rozmiar pliku: 4 MB)

3. Szczegółowy program imprezy

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki
(maksymalny rozmiar pliku: 4 MB)

4. Informacja o organizatorze oraz o osobach nim zarządzających (wraz z odpisem z właściwego rejestru w formie załącznika).

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki
(maksymalny rozmiar pliku: 4 MB)

5. Lista patronów, sponsorów członków komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz lista innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub logotypy będą publikowane w związku z przedsięwzięciem.

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki
(maksymalny rozmiar pliku: 4 MB)

6. W stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym należy przedstawić:
- planowaną tematykę wystąpień,
- listę prelegentów (panelistów, itp.),
- instytucje wspierające przedsięwzięcie merytorycznie.

Przeciągnij pliki na to pole lub kliknij aby wybrać załączniki
(maksymalny rozmiar pliku: 4 MB)
Oświadczenia
Podsumowanie wniosku
Captcha

Regulamin

Patronat Polskiego Związku Piłki Nożnej
 1. Kryteria przyznawania patronatu:
  1. Patronat Polskiego Związku Piłki Nożnej może być przyznany imprezom i wydarzeniom sportowym, których liczba uczestników przekracza 250 oraz edukacyjnym, naukowym, kulturalnym lub informacyjnym mającym charakter ogólnopolski i promującym piłkę nożną.
  2. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w imprezie lub wydarzeniu sportowym muszą być zarejestrowani w systemie Extranet Polskiego Związku Piłki Nożnej.
  3. Organizator imprezy na wniosek PZPN musi wyrazić zgodę na organizację imprezy lub wydarzenia w oparciu o system informatyczny zarządzania rozgrywkami piłkarskimi zapewniony przez PZPN.
  4. Organizator imprezy musi wyrazić zgodę na:
   (1) przeniesienie praw autorskich majątkowych do przekazywanych do PZPN materiałów zdjęciowych oraz zarejestrowanych materiałów filmowych (treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) na potrzeby działalności statutowej PZPN;
   (2) używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie przekazanych do PZPN materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi uczestników imprezy lub wydarzenia, utrwalonych podczas jego realizacji jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
  5. Organizator musi uzyskać zgodę wszystkich uczestników imprezy lub wydarzenia na:
   (1) rejestrowanie wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu oraz na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby działalności statutowej PZPN poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
   (2) używanie przez PZPN wizerunku uczestników imprezy lub wydarzenia w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiania z wizerunkami innych osób, uzupełniania towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z ich udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie, PZPN zapewnia, iż wizerunki uczestników imprezy lub wydarzenia nie mogą być użyte do innych celów, w formie lub publikacji dla nich obraźliwej lub naruszać w inny sposób ich dobra osobiste.
   (3) Wzór zgody stanowi Załącznik nr 4.
  6. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
  7. Patronat ma charakter jednorazowy. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy występować każdorazowo.
  8. Objęcie przez PZPN imprezy lub wydarzenia patronatem nie oznacza jednocześnie deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. i. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Wzór wniosku o objęcie patronatem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Wniosek:
  1. Wniosek o patronat składa organizator imprezy lub wydarzenia.
  2. Wniosek powinien zawierać :
   • cel przedsięwzięcia,
   • szczegółowy opis i program imprezy,
   • media-plan określający listę patronów medialnych oraz zakres świadczeń na rzecz promocji imprezy lub przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot patronatu,
   • informacje o organizatorze oraz o osobach upoważnionych do jego reprezentowania (zgodnie z odpisem z KRS lub innego rejestru),
   • listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,
   • oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Prezesa PZPN lub PZPN,
   • oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego.
  3. Wniosek powinien być złożony w wersji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na oficjalnej stronie internetowej PZPN (www.pzpn.pl/federacja/patronaty) lub przesłany do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą na adres: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z dopiskiem „Patronaty”
  4. Wniosek o patronat należy przesłać co najmniej 45 dni przed terminem wydarzenia. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpłynięcia wniosku do Polskiego Związku Piłki Nożnej. PZPN może odmówić przyznania patronatu ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów proceduralnych określonych niniejszym regulaminem.
  5. W przypadku gdy wniosek został złożony w wersji elektronicznej organizator otrzymuje odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu drogą mailową. W przypadku gdy wniosek został wysłany pocztą organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu.
  6. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
  7. Wnioski dotyczące imprez lub wydarzeń, które nie zostały objęte patronatem PZPN mogą zostać przekazane do Departamentu Grassroots w celu ponownej analizy i ewentualnego objęcia wydarzenia patronatem PZPN Grassroots.
 3. Otrzymanie patronatu PZPN zobowiązuje organizatora do:
  1. Umieszczenia właściwego logotypu PZPN oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Logotyp jest dostępny na stronie internetowej PZPN w zakładce Kontakt, Logotypy do pobrania. Każde użycie logo lub oficjalnego hasła PZPN musi być zgłoszone mailem na adres: patronaty@pzpn.pl i zaakceptowane przez pracownika Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN.
  2. Komunikowania o patronacie w przekazach medialnych dotyczących imprezy,
  3. PZPN ma prawo do ekspozycji swoich banerów, o czym poinformuje organizatora przynajmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zostanie zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia lub imprezy, banerów PZPN. Koszty przesyłki pokrywa PZPN. Koszty zwrotu banerów pokrywa organizator. Banery należy zwrócić do 10 dni po zakończeniu imprezy. W przypadku niezwrócenia banerów w tym terminie organizator zostanie obciążony kosztami logistycznymi i kosztami produkcji nowych band.
  4. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu wydarzenia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu i przesłania go do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą na adres: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z dopiskiem „Patronaty” lub w wersji elektronicznej na adres: patronaty@pzpn.pl w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub imprezy.
  5. Sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej i zawierać:
   • Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypu Polskiego Związku Piłki Nożnej w trakcie wydarzenia,
   • Opis zrealizowanych działań na rzecz PZPN,
   • Liczbę uczestników imprezy lub inne statystyki wskazujące na zasięg projektu,
   • Informację na temat działań niezrealizowanych,
   • Monitoring mediów pod kątem relacji z imprezy (np. kopie artykułów prasowych)

Pobierz regulamin

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się