FederacjaAktualnościKlauzula informacyjna  Powrót

AktualnościFederacja

Klauzula informacyjna

 07 / 02 / 19 Autor: PZPN
Klauzula informacyjna

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z obsługą infolinii jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 Warszawa (dalej jako „PZPN”).

II. Inspektor ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez PZPN inspektorem ochrony danych:

– mailowo: daneosobowe@pzpn.pl,

– korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa.

III. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania danych przez PZPN zależne są od tematu rozmowy przeprowadzonej w ramach infolinii i tym samym mogą obejmować:

• realizację lub dążenie do zawarcia umowy z PZPN (w postaci akceptacji stosownych regulaminów) a dotyczącej np.: korzystania z portali internetowych PZPN, w tym Łączy Nas Piłka, korzystania z systemów PZPN, w tym Extranet (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO),

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

•realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO), rozumianych jako:

– obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii a dotyczącego np. reguł organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych ustanowionych przez PZPN we współzawodnictwie sportowym,

– ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z działalnością PZPN.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1) organy państwowe, podmioty lub osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych,

2) poczta polska, kurierzy,

3) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej,

4) podmioty świadczące na rzecz PZPN usługi: doradcze, informatyczne, prawne.

5) pracownicy i współpracownicy PZPN,

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W przypadku zamiaru przekazania podanych przez Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, PZPN może je przekazać, zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia. W takiej sytuacji PZPN umożliwia uzyskanie kopii danych przekazywanych do Państw trzecich.

VI. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez PZPN przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia za pośrednictwem infolinii, przy czym nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia rozmowy. Ponadto, jeżeli będzie to konieczne, przetwarzanie może trwać do momentu:

• wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych,

• przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

• wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).

VII. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

W przypadkach prawem przewidzianych każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

1) dostępu do treści danych,

2) sprostowania danych,

3) usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) przenoszenia danych.

VIII. Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

X. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Zautomatyzowane przetwarzanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie polegało na automatycznej identyfikacji osoby dzwoniącej poprzez przyrównanie numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z infolinią PZPN a danymi teleadresowymi będącymi w posiadaniu PZPN.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo