FederacjaAktualnościZawodnicy z profesjonalną ochroną PZU. Skorzystaj z kompleksowego programu ubezpieczenia Powrót

AktualnościFederacja

Zawodnicy z profesjonalną ochroną PZU. Skorzystaj z kompleksowego programu ubezpieczenia

 26 / 04 / 18 Autor: PZPN
Zawodnicy z profesjonalną ochroną PZU. Skorzystaj z kompleksowego programu ubezpieczenia

Polski Związek Piłki Nożnej i Powszechny Zakład Ubezpieczeń w ubiegłym roku wprowadziły kompleksowy program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia piłkarzy. Program ma przede wszystkim spełnić oczekiwania zawodników, grających w piłkę nożną niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania.


Program ubezpieczeniowy obejmuje ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków ponad siedem tysięcy klubów i około 450 tysięcy zawodników. Ochrona przeznaczona jest nie tylko dla zawodników reprezentacji Polski, I oraz II ligi oraz ekstraklasy. Również przeznaczony jest dla piłkarek i piłkarzy wszystkich kategorii wiekowych, w tym dzieci i młodzieży.

Porozumienie dla piłkarzy to najbardziej innowacyjny program działający na rynku. Wprowadza nowy model obsługi szkód. Oprócz standardowej likwidacji, ubezpieczyciel zapewnia zawodnikom bezgotówkową obsługę kosztów leczenia i rehabilitacji. Poszkodowany piłkarz za pośrednictwem infolinii może umówić wizytę u specjalisty (ponad 51 specjalizacji, m. in. ortopeda, chirurg, neurolog, okulista, psycholog), uzgodnić zabieg rehabilitacyjny lub poprosić o transport do placówki medycznej. Wszystko to dzięki zaangażowaniu spółek Grupy PZU: PZU Pomoc i PZU Zdrowie.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej programu jest związany z uprawianiem sportu, czyli gdy zawodnik jest pod opieką klubu podczas treningów, meczów, zgrupowań, sparingów. Obejmuje głównie następstwa nieszczęśliwego wypadku, np. złamania, skręcenia czy zwichnięcia. W katalogu świadczeń dla ubezpieczonego znajdą się odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenia zawodowego, organizacji i procesu leczenia, w tym rehabilitacji. Dodatkowo PZU SA gwarantuje ubezpieczonym całodobowy asisstance.

PZU uruchomiło specjalną, całodobową infolinię. Pod numer 801 402 402 czynną 7 dni w tygodniu można zgłosić szkodę lub uzyskać informację o ochronie ubezpieczeniowej. Szkodę można również zgłosić osobiście w oddziale PZU na terenie całej Polski oraz przez internet, na stronie www.pzu.pl

Korzyści z programu dla ubezpieczonego zawodnika to przede wszystkim:
● poczucie bezpieczeństwa – szeroki zakres opieki medycznej i szybki dostęp do świadczeń;
● zdrowie w najlepszych rękach – wykwalifikowana kadra medyczna i nowoczesne, doskonale wyposażone przychodnie;
● oszczędność pieniędzy – grupowe ubezpieczenie to znacznie niższa składka.
Aby skorzystać z oferty klub winien skontaktować się z jej dystrybutorem, którym jest Kahlenberg Services Sp. z o.o.: www.kahlenbergservices.com , Telefon: 800 007 008 (poniedziałek – piątek 9:00 – 17.00), e-mail: sport@kahlenbergservices.com .

O kompleksowym programie ubezpieczenia szeroko wypowiedział się poniżej Michał Pietruszka, Prezes Kahlenberg Reinsurance Insurance S.A.

W lipcu 2017 r. PZU i PZPN podpisały porozumienie, którego efektem jest wprowadzenie na rynek ubezpieczeniowy NNW PZU/PZPN dla piłki nożnej. Zapowiadano przy tym, że będzie to produkt unikalny. Na czym polega jego przewaga nad innymi tego rodzaju ofertami ubezpieczeniowymi?

Michał Pietruszka: Ubezpieczenie NNW PZU/PZPN jest na polskim rynku ubezpieczeniowym ofertą zdecydowanie konkurencyjną. Pomyślany został jako propozycja dla najważniejszych grup tworzących piłkę nożną: piłkarek i piłkarzy, trenerów i sędziów piłkarskich. O jego wyjątkowości decyduje jednak przede wszystkim jeden element – sposób likwidacji szkody, czyli mówiąc po prostu działania ubezpieczyciela w przypadku odniesienia przez piłkarza kontuzji, czy poważniejszego urazu. Jest takie powiedzenie, że o jakości produktu ubezpieczeniowego decyduje sposób likwidacji szkody. Elementem wyróżniającym NNW PZU/PZPN wśród innych propozycji na rynku jest możliwość stosowania bezkosztowego modelu obsługi szkody. Oznacza to, że jeśli klub zgłosi kontuzję lub uraz zawodnika (w ubezpieczeniach to jest szkoda) na specjalny numer infolinii czy w inny sposób, to PZU w ramach wykupionego wariantu limitu na koszty leczenia i rehabilitacji organizuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację, pokrywając koszty i przekazując pieniądze bezpośrednio do kliniki czy innej placówki leczniczej. Klub lub zawodnik, a często jego rodzice, nie muszą sięgać do kieszeni. To jest ogromna przewaga w porównaniu z innymi produktami tego typu, kiedy trzeba najpierw zapłacić za leczenie, zgromadzić faktury, które są później refundowane przez ubezpieczyciela. Warte podkreślenia jest także to, że dla zawodników, trenerów czy sędziów z polisą NNW PZU/PZPN - PZU stawia do dyspozycji cały potencjał medyczny PZU Zdrowie – ponad 2000 placówek diagnostyczno-leczniczych w całym kraju, własnych i współpracujących.

Polisę NNW PZU/PZPN klub może wykupić dla każdego zawodnika i dla trenera. Z tego ubezpieczenia mogą także skorzystać sędziowie piłkarscy. Wydaje się jednak, że to nie wszyscy, którzy "tworzą" piłkę nożną. Co z zarządzającymi klubami piłkarskimi, organizatorami treningów, itp. Piłka nożna dzisiaj to wielu ludzi i specjalności. Czy oni też mogą wykupić polisę NNW PZU/PZPN?

To prawda, że społeczność klubu piłkarskiego to dzisiaj nie tylko zawodnicy, trenerzy, sędziowie, chociaż bez nich nie może się odbyć żadne widowisko piłkarskie. Z ubezpieczenia skorzystać mogą także kierownicy drużyn i zawodnicy testowi klubów zrzeszonych w, będących członkami PZPN, Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej oraz zawodnicy szkółek piłkarskich zrzeszonych w PZPN lub w klubach zrzeszonych w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej, a także sędziowie piłkarscy. Jeśli klub zgłosi takie osoby do ubezpieczenia NNW PZU/PZPN, powinny być one takim ubezpieczeniem objęte.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej piłkarza? Czy jest ściśle związany z meczem, zawodami i treningami, kiedy może zdarzyć się uraz czy kontuzja?

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu posiadania przez klub polisy NNW PZU/PZPN obejmuje wszystkie następstwa zdarzeń wynikających z kontuzji, urazów lub wypadków, jakie mogą dotknąć ubezpieczonych piłkarzy i inne ubezpieczone osoby w związku z ich aktywnością sportową - organizowaną przez klub lub związaną z klubem piłkarskim. Ochroną ubezpieczeniową wynikającą programu NNW PZU PZPN są objęci zawodnicy podczas:

a) zajęć organizowanych przez klub sportowy zrzeszony w ramach PZPN, który to klub jest ubezpieczającym. Przez organizowane zajęcia należy rozumieć: mecze, treningi, sparingi, rozgrzewki, ćwiczenia itp. z zastrzeżeniem, że jest to aktywność podejmowana w ramach klubu (na terenie klubu lub nadzorowane przez kadrę klubową);

b) wyjazdów szkoleniowych i zgrupowań – z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność rozpoczyna się od momentu przejęcia zawodnika przez klub (zbiórka przed wyjazdem) do momentu powrotu zawodnika z wyjazdu, czyli w czasie kiedy jest pod opieką klubu. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały pobyt zawodnika na zgrupowaniu (bez drogi), wyjeździe szkoleniowym, nie tylko podczas faktycznego uprawiania piłki nożnej, ale także w okresie poza uprawianiem piłki nożnej.

Zakres ochrony polisy obejmuje m.in.: złamania, zwichnięcia, skręcenia, obrażenia ciała, jeśli doszło do nich na boisku, w czasie treningu i podczas aktywności związanych z uprawianiem sportu w klubie, czy tak dramatycznych konsekwencji, jak następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Czy rzeczywiście, tak jak w kampanii promocyjnej polisy NNW PZU/PZPN, jednego zawodnika klub może ubezpieczyć już za 18 zł rocznie? Wydaje się, że za taką stawkę nie można skutecznie ubezpieczyć się? Czy zwłaszcza w przypadku odniesienia poważniejszej kontuzji na boisku takie ubezpieczenie działa?

Tak, to produkt ubezpieczeniowy, który zapewnia realną ochronę ubezpieczeniową już od 18 zł za zawodnika rocznie. Przy najniższym wariancie zawodnik ma zapewnione leczenie do sumy ubezpieczenia 3 000 zł i rehabilitację do sumy ubezpieczenia 1 000 zł. Poważna kontuzja, np. zerwanie wiązadeł wiąże się kosztownym leczeniem i długą rehabilitacją zawodnika. Ubezpieczenie NNW PZU PZPN pokrywa w całej wysokości koszt zabiegu operacyjnego, ale przy wyborze wariantu za 213 zł z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia w wysokości 30 000 zł.

Kluby piłkarskie, które ubezpieczyły się w ramach NNW PZU/PZPN, sygnalizują, że z takim typem ubezpieczenia – ubezpiecza klub, ale lista piłkarzy musi być imienna - jest trochę papierkowej pracy. Czy można te procedury uprościć? W klubach piłkarskich częsta jest rotacja zawodników. Czy klub, który wykupił dla zawodników polisę NNW PZU/PZPN może do dotychczasowej polisy dopisać po prostu nowych zawodników?

Kahlenberg Services jako firma zajmująca się sprzedażą polisy NNW PZU/PZPN rejestruje wszystkie sygnały ze strony klubów piłkarskich związane z  procedurami ubezpieczania piłkarzy i trudnościami, z jakimi mogą się one ewentualnie spotkać przy załatwianiu formalności. Procedury są proste i jasne. Zawodnicy są ubezpieczani imiennie z wyszczególnieniem podstawowych danych osobowych m.in. nr PESEL i adresu zamieszkania, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody przez PZU SA, a które klub przekazuje również do PZPN za pośrednictwem ekstranetu. Kahlenberg prowadzi jednak prace wdrożeniowe nad możliwością dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem naszej strony internetowej. Takie rozwiązanie znacznie przyspieszy proces wystawienia polisy ubezpieczeniowej oraz ograniczy ilość wysyłanych dokumentów. Przy rotacji zawodników nie można nowych piłkarzy „dopisać” do istniejącej polisy, gdyż ubezpieczenie nie działa wstecz. Kluby, zgłaszają takich zawodników do ubezpieczenia i Kahlenberg Services wystawia kolejną polisę. Kahlenberg Services wspólnie z PZPN i PZU przygotowuje platformę, dzięki której część czynności związanych z przystąpieniem do ubezpieczenia będzie zautomatyzowana.

Jakie świadczenia i środki pieniężne gwarantuje ubezpieczonemu polisa NNW PZU/PZPN w razie uszczerbku zdrowotnego urazu, kontuzji, czy nawet czasowego wyłączenia z uprawiania sportu?

Program NNW PZU PZPN zapewnia zawodnikowi leczenie, rehabilitację, całodobowy assistance, świadczenie za leczenie uciążliwe, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych. W ofercie jest do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia, które różnią się od siebie wysokością świadczeń. Są one dostępne na stronie internetowej Kahlenberg Services. Odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym dotyczące tabel, składek, świadczeń, udzielają konsultanci Kahlenberg Services pod nr infolinii 800 007 008, czynnej od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 17.00.

Co oznacza, że szkoda jest likwidowana przez PZU w trybie standardowym? Czy taki standardowy tryb oznacza, że klub i zawodnik, który uległ kontuzji, sam organizuje pomoc medyczną?

Likwidacja szkody w trybie standardowym polega na refundacji leczenia zawodnika na podstawie rachunków i faktur przedstawionych Ubezpieczycielowi. Np. poszkodowany po zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową korzysta z wybranej przez siebie placówki na własny koszt. Następnie zgłasza szkodę (telefonicznie pod nr 801 402 402 , osobiście w oddziale PZU, poprzez stronę internetową www.pzu.pl , bądź pisemnie – do wyboru). Szkoda jest rejestrowana i weryfikowana przez opiekuna szkody (dokumentacja medyczna, opis zdarzenia, potwierdzenie ze strony klubu). Jeśli poszkodowany wykonywał zlecone badania dodatkowe (RTG, wykup leków) – powinien dołączyć rachunki. Po uznaniu odpowiedzialności, PZU wypłaca świadczenie oraz refunduje poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia do limitu określonego w polisie. To oznacza, że zawodnik i klub sami organizują leczenie i rehabilitację.

Ubezpieczeni zawodnicy i kluby zdecydowanie wybierają bezkosztowy model obsługi szkody, który jest innowacyjny w porównaniu z podobnymi produktami na rynku. Zawodnik, klub, rodzice nie ponoszą kosztów leczenia i rehabilitacji (do sumy ubezpieczenia). Koszty te bowiem pokrywa PZU rozliczając się bezpośrednio z placówkami medycznymi. Ten model obsługi szkody jest preferowany przez PZU.

Czy można już dziś, po 10. miesiącach realizacji programu NNW PZU/PZPN, podać konkretne przykłady likwidacji szkód, które świadczą o tym, że właśnie ta polisa daje zawodnikowi realną ochronę, zapewnia mu właściwą opiekę medyczną i proces rehabilitacji po odniesionej kontuzji?

Wyłącznie do obsługi programu ubezpieczenia NNW PZU PZPN została przygotowana Infrastruktura PZU. Dedykowana infolinia PZU przyjmuje zgłoszenia 24 godziny 7 dni w tygodniu. Placówki medyczne są przygotowane do obsługi piłkarzy, którzy odnieśli kontuzje. Zarejestrowano dziesiątki szkód. Wizyty w placówkach medycznych umawiane są niezwłocznie. Przykładem sprawności systemu obsługi szkód był przypadek zerwania wiązadeł przez dwóch zawodników w jednym z klubów z województwa wielkopolskiego. Niezbędny był zabieg operacyjny oraz rehabilitacja po kontuzji kolana. Zabieg operacyjny został wykonany w przeciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wypadku.

Jak można ocenić dzisiaj tzw. świadomość ubezpieczeniową w polskiej piłce nożnej? Czy program ubezpieczeń dla piłki nożnej jest już powszechnie znany w klubach, czytaj czy znają go zarządzający klubami piłkarskimi?

Jak wiadomo, ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r. stawia przed związkami sportowymi wymaganie, aby zawodnicy zrzeszeni w klubach związkowych, czynnie uprawiający daną dyscyplinę sportu, posiadali ubezpieczenie NNW. To oczywiście dotyczy także piłkarzy grających w klubach zrzeszonych w PZPN. Ciągle zbyt duży jest margines zawodników, którzy mają ubezpieczenia "wydmuszkowe". Często dzieje się tak, że kluby kupując ubezpieczenie wiedzą, że w razie kontuzji czy urazu zawodnika, takie ubezpieczenie nie daje realnej, a nawet żadnej ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że kluby muszą same znaleźć środki na leczenie i rehabilitację. Dotyczy to mniejszych klubów, ale nie tylko. Gorzej, że takie ubezpieczenia mają często zawodnicy młodzi, czy wręcz najmłodsi. PZPN słusznie zapisał w swojej strategii odnoszącej się do bezpieczeństwa w piłce nożnej, że dobre, wiarygodne ubezpieczenie zawodników, należy traktować jako element tego bezpieczeństwa.

Znajomość programu PZU/PZPN, którego elementem jest polisa NNW rośnie z miesiąca na miesiąc – widać zainteresowanie nowym ubezpieczeniem. Popularność produktu rośnie dzięki pozytywnym opiniom przekazywanym pomiędzy klubami, które skorzystały z modelu bezkosztowej likwidacji szkody. Należy podkreślić, że w propagowanie programu ubezpieczenia PZU PZPN włączyły się aktywnie niektóre Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej: dolnośląski, łódzki, podkarpacki, śląski, wielkopolski, opolski i lubuski. Na stronach internetowych tych wojewódzkich związków widnieje baner informacyjny Kahlenbeg Services. Przedstawiciele Kahlenberg Services są zapraszani na spotkania z klubami w  okręgowych związkach piłki nożnej w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia.

W których Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej jest najwięcej klubów piłkarskich, które przystąpiły do programu NNW PZU/PZPN?

Najwięcej klubów ubezpieczonych w ramach programu NNW PZU/PZPN jest kolejno w województwach: wielkopolskim, śląskim i łódzkim. W ostatnim czasie więcej zgłoszeń ubezpieczenia zawodników zaczęły przesyłać kluby z województw: mazowieckiego i podkarpackiego. Trzeba jednak podkreślić, że dane te zmieniają się z tygodnia na tydzień, bo do programu przystępują kolejne kluby.

 Pobierz 
tabela wariantów ubezpieczenia NNW PZU PZPN.pdf

150.08KB

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo