FederacjaAktualnościKomunikat Komisji ds. Licencji Klubowych Powrót

AktualnościFederacja

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych

 15 / 05 / 17 Autor: PZPN
Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych

12 maja 2017 roku na posiedzeniu plenarnym Komisja ds. Licencji Klubowych przeanalizowała wnioski klubów występujących w Ekstraklasie o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach Ekstraklasy oraz rozgrywkach UEFA w sezonie 2017/2018. Po wnikliwej analizie wniosków Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych Klubów.


1. Komisja postanowiła przyznać Arce Gdynia, Cracovii, Jagielloni Białystok, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Wiśle Płock, Zagłębiu Lubin:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2017/2018, oraz

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2017/2018.

W przypadku powyższych klubów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w dokumentacji licencyjnej.

2. Komisja postanowiła przyznać Lechowi Poznań:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 z nadzorem infrastrukturalnym, oraz

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2017/2018.

W przypadku Lecha Poznań nadzór infrastrukturalny nałożono w związku z niewielkimi uchybieniami w zakresie infrastruktury stadionowej, które mają zostać przez klub usunięte przed rozpoczęciem sezonu 2017/2018.

3. Komisja postanowiła przyznać Bruk-Betowi Termalice Nieciecza oraz Piastowi Gliwice:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2017/2018.

W przypadku powyższych klubów przyznano jedynie licencję krajową, w związku z tym, że kluby te nie aplikowały o licencję na rozgrywki UEFA.

4. Komisja postanowiła przyznać Koronie Kielce:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 z nadzorem finansowym, oraz

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2017/2018.

Nadzór finansowy na Koronę Kielce nałożono w związku z koniecznością monitorowania realizacji prognozy finansowej w kontekście odbywających się w klubie zmian właścicielskich.

5. Komisja postanowiła przyznać Górnikowi Łęczna:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 z nadzorem finansowym.

W przypadku Górnika Łęczna przyznano jedynie licencję krajową, w związku z faktem, że klub nie aplikował o licencję na rozgrywki UEFA. Nadzór finansowy nałożono w związku z koniecznością monitorowania realizacji prognozy finansowej w kontekście zidentyfikowanego ryzyka w obszarze realizacji założeń przychodowych.

6. Komisja postanowiła przyznać Wiśle Kraków:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 z nadzorem finansowym,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2017/2018, oraz

– zobowiązać Klub do realizacji ugód zawartych z zawodnikami, w terminach wykazanych w przedmiotowych ugodach bez możliwości ich dalszego odraczania.

W przypadku Wisły Kraków nadzór finansowy nałożono w związku z faktem zawarcia ugód z zawodnikami, odraczających termin wymagalnych płatności licencyjnych oraz w celu monitorowania realizacji prognozy finansowej w kontekście wysokiego zadłużenia klubu.

7. Komisja postanowiła przyznać Śląskowi Wrocław:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym, oraz

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2017/2018.

W przypadku Śląska Wrocław nadzór finansowy nałożono w związku z koniecznością monitorowania realizacji prognozy finansowej w kontekście zidentyfikowanego ryzyka związanego z realizacją założeń przychodowych. Nadzór infrastrukturalny nałożono w związku z niewielkimi uchybieniami w zakresie infrastruktury stadionowej, które mają zostać przez klub usunięte przed rozpoczęciem sezonu 2017/2018.

8. Komisja postanowiła przyznać Lechii Gdańsk:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 z nadzorem finansowym,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2017/2018, oraz:

– nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci obowiązku zapłaty 100.000 zł w związku z naruszeniem dyscypliny procesu licencyjnego zasadniczego w zakresie kryterium F.03.

W przypadku Lechii Gdańsk nadzór finansowy nałożono w związku z koniecznością monitorowania prognozy finansowej w kontekście zidentyfikowanego ryzyka związanego z założeniami dotyczącymi przychodów oraz kosztów, ryzyka związanego z poziomem zadłużenia krótkoterminowego, a także w celu bieżącego monitorowania ugód odraczających wymagalne zobowiązania licencyjne zawieranych przez klub.

Komisja zdecydowała się na nałożenie na klub kary finansowej w związku z ponownym naruszeniem przez Lechię dyscypliny procesu licencyjnego poprzez niedostarczenie w wymaganym terminie 31 marca 2017 roku kopii ugód zawartych z innymi klubami w celu odroczenia terminu zapłaty wymagalnych należności transferowych. Przy ustalaniu wysokości sankcji Komisja wzięła pod uwagę fakt, że Lechia Gdańsk została już ukarana za analogiczne przewinienie w zasadniczym procesie licencyjnym przed sezonem 2015/2016. Również w sezonie 2016/2017 w toku postępowania w sprawie naruszenia wymogu F09 Podręcznika Licencyjnego klub nie dostarczył zawartej z zawodnikiem ugody w wymaganym terminie. Biorąc pod uwagę, że terminowa spłata zobowiązań klubów do zawodników i innych klubów jest zasadniczym priorytetem postępowania licencyjnego w zakresie finansów oraz fakt, że zawieranie ugód odraczających spłaty tych zobowiązań jest jedynym dopuszczalnym powodem nie realizowania tych zobowiązań w terminie, konieczne jest szczególnie dokładne monitorowanie przez organy licencyjne faktu zawierania ugód i ich terminowych spłat. W tej sytuacji, notoryczne opóźnienie się klubu z dostarczaniem dokumentów dotyczących newralgicznego zagadnienia procesu licencyjnego zasługuje na szczególne napiętnowanie. 

9. Komisja postanowiła przyznać Ruchowi Chorzów:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym,

– odmówić przyznania Klubowi licencji na rozgrywki upoważniające do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2017/2018.

– nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci odjęcia 3 punktów w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 za naruszenie kryterium F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego na sezon 2017/2018 oraz

– nałożyć na Klub ograniczenie wysokości łącznych kosztów wynagrodzeń dla wszystkich pracowników do wysokości zadeklarowanej w Prognozie Finansowej.   

W przypadku Ruchu Chorzów odmowa przyznania licencji na grę w rozgrywkach UEFA jest automatyczną konsekwencją niespłacenia wymagalnych zobowiązań licencyjnych w stosunku do klubów, zawodników, pracowników oraz publicznoprawnych, powstałych przed 31 grudnia 2016 roku w wymagalnym terminie 31 marca 2017.

To samo przewinienie stało się podstawą nałożenia na klub sankcji regulaminowej w postaci odjęcia 3 punktów w sezonie 2017/2018. Zgodnie bowiem z przepisami Podręcznika Licencyjnego, klub, który naruszył wymóg spłaty zobowiązań licencyjnych do 31 marca danego roku, nie może otrzymać licencji UEFA i może otrzymać licencję na rozgrywki krajowe ale obligatoryjnie z sankcją regulaminową. Na wysokość sankcji wpływ miał fakt, że z opóźnieniem zostały spłacone bardzo liczne zobowiązania, opiewające na wysoką kwotę, a także fakt, że klub był już karany za analogiczne przewinienia w ubiegłych sezonach.

Nadzór finansowy oraz ograniczenie wysokości budżetu płacowego klubu nałożono w związku z koniecznością monitorowania prognozy finansowej w kontekście założeń kosztowych i przychodowych, w związku z wysokością zadłużenia krótkoterminowego, a co za tym idzie – koniecznością utrzymania drastycznej dyscypliny finansowej w klubie.  

Od powyższych decyzji przysługuje Klubom odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych w terminie 5 dni od doręczenia decyzji, co nastąpiło w dniu dzisiejszym.

Podsumowując, Komisja zauważa stałe podnoszenie się zarówno jakości dokumentacji licencyjnej klubów Ekstraklasy, jak i coraz lepszy poziom spełniania wymogów licencyjnych. W zakończonym procesie licencyjnym Komisja nie stwierdziła żadnych poważnych uchybień w zakresie wymogów prawnych, sportowych, infrastrukturalnych i personalnych. W zakresie stanowiących od lat najpoważniejsze źródło problemów wymogów finansowych odnotowano zdecydowane zmniejszenie liczby klubów borykających się z trudnościami finansowymi. Podkreślenia wymaga fakt, że ponownie spadła liczba nadzorów finansowych nakładanych na Kluby. W tym roku tylko 6 Klubów zostało objętych takim nadzorem. Jedynie na dwa kluby nałożono sankcje regulaminowe w związku z naruszeniem wymogów finansowych. Jednak najbardziej spektakularnym potwierdzeniem systematycznej poprawy dyscypliny finansowej klubów jest fakt, że wśród wszystkich klubów Ekstraklasy podpisano jedynie dwie ugody odraczające spłatę wymagalnych zobowiązań w stosunku do zawodników, trenerów lub pracowników.

Komisja serdecznie dziękuje zarządom i pracownikom klubów Ekstraklasy oraz ekspertom i pracownikom Działu Licencji PZPN za pracę włożoną w sprawne przeprowadzenie zasadniczego procesu licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo